Projekts "Mana iespēja"

Sadarbībā ar biedrību "Brīnummāja", piedalāmies projekta īstenošanā:

"Vecāku un speciālistu sadarbības projekts bērnu attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai "Mana iespēja""

Projekta mērķis:
Veicināta  Cēsu, Priekuļu, Amatas un Līgatnes novadu bērnu no sociālā riska grupām emocionālā, sociālā un kognitīvā attīstība caur inovatīvām, izglītojošām un iesaistošām aktivitātēm, mazinot sociālās atstumtības risku, un sniegts informatīvs un psiholoģisks atbalsts bērnu vecākiem un pedagogiem, veicinot savstarpēju sadarbību.

Projekta galvenās aktivitātes: bērnu aktuālo vajadzību izzināšana, ietverot diagnostiku, attīstošās nodarbības bērniem, informatīvs un psiholoģisks atbalsts vecākiem, kas ietver īslekcijas planšetdatorā, psihologa konsultācijas un praktisku semināru, kā arī informatīvs seminārs bērnu vecākiem un skolotājiem par bērna attīstību, sensitīvajiem periodiem, drošu vidi, mācīšanās un uzvedības traucējumiem, kā arī par darba tirgū aktuālajām sociālajām kompetencēm un Montessori pieejas izmantošanu to attīstībā.
Mērķa grupas:

 1. Sociālajam riskam pakļautie bērni vecumā no 4 – 8 gadiem:
  1. Bērni no maznodrošinātām ģimenēm;
  2. Bērni no ģimenēm ar vienu apgādnieku;
  3. Bērni no audžuģimenēm;
  4. Bērni ar viegliem garīgās attīstības vai funkcionāliem traucējumiem;
  5. Bērni ar mācīšanās un/vai uzvedības traucējumiem.
 2. Projektā iesaistīto bērnu vecāki.
 3. Vispārizglītojošo pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogi, it sevišķi no lauku reģioniem.
 Īstenošanas vieta: Cēsis , praktiskais seminārs bērnu vecākiem Priekuļos un Amatā.
Projekta sagaidāmie rezultāti:
Projektā atbalstu saņems 55 bērni, kuri kopumā piedalīsies 565 nodarbībās un konsultācijās 9 mēnešu garumā. Izglītojošā seminārā kopumā piedalīsies 70 - 80 dalībnieku, bērnu vecāki līdzdarbosies 3 projekta aktivitātēs. Kopumā ar informatīvo un izglītojošo materiālu tiks uzrunāti vairāk kā 400 vecāku un pedagogu. Bērniem pēc attīstošo nodarbību cikla sagaidāmi uzlabojumi kādā no šādiem rādītājiem: uzlabojusies koncentrēšanās spēja, ticība savām spējām, patstāvība, izteikta interese par noteiktām lietām, mazinājusies trauksme, uzlabojušās spējas matemātikā, valodā, uzlabojusies spēja atrast kontaktu ar citiem bērniem, pieaugušajiem. Ilgtermiņā projekta rezultāti sekmēs bērnu sociālo iekļaušanos, interesi par izziņas un mācību procesu, pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem. Projekta rezultāti sekmēs vecāku un skolotāju informētību par bērnu attīstības vajadzībām un Montessori pieeju bērnu attīstības veicināšanā, kas arī uzlabos vecāku, speciālistu, nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbību izglītības pakalpojumu kvalitātes celšanā.

 

Projekts tiks realizēts partnerībā ar biedrību “Montesori izglītības centrs”, nodrošinot vecākiem un bērniem sniegto pakalpojumu augstu kvalitāti un projektā iesaistīto speciālistu profesionālās kapacitātes celšanu.


Programmas līdzfinansējums: 17602,78 EUR


Projekta koordinators Līga Knekse, +371 26127447, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Projekta vadītājs Liena Milherte, +371 26425851
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.brinummaja.lv/mana-iesp275ja.html

http://www.brinummaja.lv