Skolotāja loma

Skolotājs ir bērna palīgs, mentors izglītības procesā.

Skolotājs vada izglītības procesu

Darba organizācija

Bērns pats plāno savu dienu/nedēļu ar skolotāja palīdzību. Bērns izvēlas darbu secību un izpildes laiku.

Skolotājs plāno dienas sadalījumu priekšmetos, kā arī katrā stundā paredzētus darbus.

Informācijas nodošanas veids

Lielākā daļa informācijas tiek nodota individuālajās pārrunās.

Pārsvarā informācija tiek nodota visai bērnu klasei vienlaicīgi.

Programmas apgūšanas temps

Bērns virzās uz priekšu saskaņā ar savu attīstības līmeni un tempu.

Skolotājas plāno programmas apgūšanas tempu.

Atziņu iegūšana

Pārsvarā bērns patstāvīgi nonāk pie atziņām un secinājumiem, strādājot ar didaktiskajiem materiāliem.

Bērns apgūst atziņas no skolotāja skaidrojumiem.

Kļūdas

Pārsvarā bērns pats atklāj savas kļūdas strādājot ar didaktiskajiem materiāliem.

Skolotājs norāda uz bērna kļūdām.

Zināšanu/iemaņu nostiprināšana

Bērns nostiprina zināšanas/iemaņas vairakkārt strādājot ar materiālu un gūstot prieku no personīgajiem panākumiem.

Skolotājs veicina zināšanu/iemaņu nostiprināšanu, izmantojot uzdevumus, balvas un sodus.

Bērnu sadalījums pēc vecumiem

Jaukta vecuma klases (1.-4.klase kopā).

Bērni tiek sadalīti klasēs pēc vecumiem.

Grupu darbs

Bērnu darbs grupās tiek motivēts un veicināts.

Pārsvarā skolotājs dod uzdevumus, un bērni tos izpilda individuāli.

Disciplīna

Metode un vide veicina bērnos paš-disciplīnu.

Skolotājs ir disciplīnas ieviesējs un uzraugs.

Klases iekārtojums

Bērns brīvi var izvēlēties vietu, kur viņš vēlas strādāt.

Pārsvarā bērnam ir noteikta konkrēta vieta, kur viņš sēž stundas laikā.

Klases zonējums

Klase ir sadalīta vairākās zonās, daudz atvērtu plauktu ar didaktiskajiem materiāliem.

Pārsvarā klases lielāko platību aizņem bērnu galdi un krēsli.